К О Н К У Р С за прием на ученици во ученичкиот дом при ОУТУ “Ванчо Питошески“ – Охрид за учебната 2020/2021 година

Во учебната 2020/2021 година во ученичкиот дом при ОУТУ “Ванчо Питошески“ – Охрид (во понатамошниот текст „ученичкиот дом“) ќе се примаат за сместување и исхрана вкупно 125 ученика од средното образование.

 

Првенство при прием на ученици ученичкиот дом ќе имаат ученици запишани во I, II, III или IV година водисперзираната паралелка во  Државното средно училиште Спортската академија во Скопје.

 1. УСЛОВИ ЗА ПРИЕМ

Право на прием во ученичкиот дом имаат ученици кои ги исполнуваат следните услови:

 1. Да се запишани како редовни ученици во средното образование во учебната 2020/2021 година;
 2. Да се државјани на Република Северна Македонија;
 3. Да се запишани на наставен план и програми кои не се застапени во општината/регионот односно градот Скопје каде ученикот има постојано место на живеење;
 4. Училиштето во кое ученикот е запишан да е одалечено најмалку 25 километри од постојаното место на живеење и да има организирано јавен превоз;
 5. Училиштето во кое ученикот е запишан да е одалечено најмалку 10 километри од постојаното место на живеење и нема организирано јавен превоз.
 6. 1.

Право на прием во ученичкиот дом имаат ученици запишани во дисперзираната паралелка во Спортската академија во Скопје, кои ги исполнуваат следните услови:

 1. Да се запишани како редовни ученици во Спортската академија во Скопје во учебната 2020/2021 година;
 2. Да се државјани на Република Северна Македонија;
 3. Да се со место на живеење различно од местото во кое е Спортската академија и ако во општината/регионот во кое ученикот живее не се реализира наставен план за спорт за кои ученикот е запишан.
 4. 2.

Учениците кои се со место на живеење различно од местото во кое е спортската академија и ако во местото во кое ученикот живее не се реализира наставен план за спорт за кој ученикот е запишан, може да конкурираат доколку:

– има потреба од тренинзи на ученикот по избраниот спорт, за што доставува потврда од спортската академија во која е запишан,

– ученикот е член на национална спортска репрезентација по избраниот спорт, за што доставува потврда од националната спортска репрезентација во која е член, и/или

– родителот, односно старателот во текот на школувањето на ученикот, го сменил местото на живеење, односно местото на престојување, за што доставува соодветен доказ од надлежен орган на управата.

 1. НАЧИН И РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

Учениците кои се пријавуваат на Конкурсот треба да пополнат електронска пријава поставена на интернет порталот www.konkursi.mon.gov.mk.

Учениците може да конкурираат за прием во ученичкиот дом со наведување на името на ученичкиот дом и како алтернатива на друг ученички дом со наведување на називот на домот доколку во првоизбраниот дом бидат пополнети сите места.

Учениците кои електронски се пријавиле повеќе пати, за валидна ќе се смета последната пријава, пред доставувањето на потребните документи од Глава III.

Рокот за електронското пријавување на учениците кои се запишани во II, III, IV година почнува од 24.06.2020 година и трае до 01.07.2020 година.

Рокот за електронското пријавување на учениците кои се запишани во I-ва година почнува од 02.07.2020 година и трае до 09.07.2020 година.

Учениците, кои имаат поднесена електоронска апликација комплетната документација ја доставуваат од 04.07.2020 година до 15.07.2020 година, во ученичкиот дом во кој се пријавиле за сместување.

По објавување на списоците со рангирани ученици по домови, учениците имаат право на приговор во рок од 3 дена кој се поднесува во Министерство за образование и наука.

Доколку останат непополнети сместувачките капацитети во ученичкиот дом, електронското пријавување ќе биде активно од 15.08.2020 година се додека има слободни места, за што Министерството за образование и наука континуирано на својата веб страница ќе објавува списоци за примени ученици по домови.

Министерството го задржува правото да ги промени наведените рокови во случај на одложување на вонредната состојба или поместување на други клучни рокови од кои зависи пријавувањето на Конкурсот. Сите промени ќе бидат објавени на веб-страницата на Министерството.

III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

 1. Идентификационен број од успешно пополнета електонска пријава
 2. Барање за сместување во ученички дом;
 3. Потврда од училиштето за средно образование дека е редовен ученик;
 4. Копии од свидетелства за завршено образование од претходните учебни години (учениците кои се запишуваат за прв пат во задолжителното средно образование доставуваат копии од свидетелствата од VI, VII, VIII и IX одделение);
 5. Изјава од родител-старател на ученикот за бројот на членови во семејството;
 6. Потврди за сите остварени приходи на членовите во семејството (потврда за последно исплатена месечна нето плата, последен чек од пензија или решение за остварување на правото за користење на социјална помош), умреница за починат родител, доколку се невработени родителите да достават потврда од Агенцијата за вработување од надлежната општина; Потврда за брат/сестра (доколку е ученик/студент се доставува потврда од училиште/ факултет, доколку се вработени се доставува потврда од Агенцијата за вработување од надлежната општина, за предучилишна возраст се доставува копија од извод на родените);
 7. Медицинска потврда од матичен лекар за здравствената состојба на ученикот;
 8. Изјава од родител-старател на ученикот дека во целост ќе ги подмири трошоците за евентуално направените штети од страна на ученикот и
 9. Копија од уверение за државјанство на Република Северна Македонија.

Потребните документи-обрасци (за точките 1, 4 и 7) за учество на Конкурсот, кандидатите може да ги добијат во ученичкиот дом и на официјалната интернет страна www.mon.gov.mk, каде е објавен Конкурсот.

Министерството за образование и наука по службена должност обезбедува податок за државјанство на Република Северна Македонија од Министерството за внатрешни работи.

III.1

За редовните ученици запишани во спортска академија:

 1. Идентификационен број од успешно пополнета електонска пријава
 2. Барање за сместување во ученички дом;
 3. Потврда од Спортската академија дека е редовен ученик (за ученици од втора, трета и четврта година средно образование, а учениците кои се запишуваат за прв пат во спортска академија оваа потврда ќе ја достават по уписот во спортската академија);
 4. Изјава од родител-старател на ученикот дека во целост ќе ги подмири трошоците за евентуално направените штети од страна на ученикот и
 5. Доказ за државјанство на Република Северна Македонија.

Потребните документи-обрасци (за точките 1 и 3) за учество на Конкурсот, кандидатите може да ги добијат во јавните ученички домови и на официјалната интернет страна www.mon.gov.mk, каде е објавен Конкурсот.

Учениците запишани во Спортската академија во Скопје кои конкурираат согласно точка I.2 од овој Конкурс дополнително доставуваат:

 1. Потврда од спортската академија дека ученикот има потреба од тренинзи на ученикот по избраниот спорт;
 2. Потврда од националната спортска репрезентација дека ученикот е член, и/или
 3. Доказ од соодветен орган дека родителот, односно старателот во текот на школувањето на ученикот, го сменил местото на живеење, односно местото на престојување.

Министерството за образование и наука по службена должност обезбедува податок за државјанство на Република Северна Македонија од Министерството за внатрешни работи.

 1. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПРИЕМ

Начинот и постапката за прием на учениците ученичкиот дом, како и условите за сместување и исхрана се регулираат согласно Законот за ученичкиот стандард и Правилникот за начинот и постапката за прием на учениците во јавните ученички домови.

Комисијата од член 10 став 2 на горенаведените правилници е должна да:

– ја провери поднесената документација;

– го утврди списокот на примени ученици во домовите;

– разгледа приговори;

– го утврди конечниот список на примени ученици во домовите;

– утврди дали наставните планови и програми на кои се запишал ученикот-кандидат се изучуваат во општината, односно регионот од каде што доаѓа ученикот-кандидат (со исклучок на учениците со посебни образовни потреби);

– за учениците запишани во спортска академија да изврши проверка дали во општината, односно регионот во кој живее ученикот не се реализира наставен план за спорт за кој ученикот е запишан;

– изготви ранг-листа на пријавените кандидати со точно пресметани бодови (со исклучок на учениците со посебни образовни потреби и учениците од Спортската академија), при што максималиот број на бодови да изнесува 100, од кои кандидатот може да оствари најмногу 40 бодови за остварениот општ успех наведен во сведителствата од претходните учебни години (за ученици од I година се зема остварениот успех од VI, VII, VIII и IX одделение), до 25 бодови за оддалеченоста од местото на живеење до местото на школување, до 10 бодови за примерно поведение на кандидатот од претходните учебни години, до 25 бодови за вкупно остварените приходи од потесното семејство на кандидатот (последна исплатена месечна плата, пензија или социјална помош на родителите-старатели на кандидатот и слично, во однос на просечно исплатената месечна нето плата по вработен во Република Северна Македонија за последните три месеци утврдена од Државниот завод за статистика);

-при изготвување на ранг листа не се бодираат учениците со посебни потреби кои конкурираат за сместување во ученичките домови за децата со посебни потреби, како и учениците од спортската академија бидејќи истите имаат првенство при сместување.

– изготви и достави до Министерот конечен список на примени ученици.

Листата на примени ученици ќе биде објавена на веб страницата на Министерството за образование и наука, како и на огласната табла на домот најдоцна до 15.08.2020 година.

Учениците, кои ќе бидат примени за сместување и исхрана во дом, сами ќе ги подмируваат трошоците за превоз од-до постојаното место на живеење.

Доколку предвидените места од II година, III година или IV година не се пополнат со ученици од соодветната година, истите може да се пополнат со ученици од I година доколку ги исполнуваат условите од овој конкурс, и обратно доколку предвидените места од I година не се пополнат со ученици, истите може да се пополнат со ученици од II година, III година или IV година доколку ги исполнуваат условите од овој конкурс.

Доколку слободните капацитети во јавните ученички домови не се пополнат и заради економска оправданост, конкурсот останува отворен за пополнување на слободните места со студенти во согласност со Правилник за начинот и постапката за прием на студентите во државните студентски домови („Службен весник на Република Македонија“ број 89/13 и 98/13).

Вселувањето на примените ученици започнува од 31 август 2020 година.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *