Набавка на „Избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.

Одлука за јавна набавка

Оглас за потреба од набавка

Покана за поднесување понуда во постапка за набака до 1000 евра (член 40 од Законот за јавни набавки)

Comments are closed.