ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

Во Училиштето се реализираат наставни планови и програми за:

стручно образование на ученици од угостителско-туристичката струка, хемиско-трхнолошка струка и за гимназиско образование на ученици од Спортската Академија, во образовните профили:

Р.бр. Струка Образовен профил Времетраење на образованието
1. угостителско-туристичка струка готвач

келнер

слаткар

три години
хотелско-туристички техничар

угостителски техничар

угостителски техничар за рурален туризам

четири години
2. Дисперзирани паралелки на ДСУ”Спортска Академија”-Скопје  

 

спортска паралелка по фудбал

 

 

четири години

1. Во угостителско-туристичка струка:

– со четиригодишно образование:

  • угостителски техничар
  • хотелско-туристички техничар
  • угостителски техничар за рурален туризам

– со тригодишно образование:

  • келнер
  • готвач
  • слаткар

– со двегодишно образование:

  • собар/ка

2. Хемиско-технолошка струка (тригодишно образование):

  • пекар
  • месар

3. Во Спортската Aкадемија (четиригодишно образование):

  • спортска паралелка за фудбал

Comments are closed.