ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

Во Училиштето се реализираат наставни планови и програми за:

стручно образование на ученици од угостителско-туристичката струка, хемиско-трхнолошка струка и за гимназиско образование на ученици од Спортската Академија, во образовните профили:

Р.бр. Струка Образовен профил Времетраење на образованието
1. угостителско-туристичка струка готвач

келнер

слаткар

три години
хотелско-туристички техничар

угостителски техничар

угостителски техничар за рурален туризам

четири години
2. Спортска Академија спортска паралелка по фудбал

спортска паралелка по ракомет

спортска паралелка по кошарка

четири години

1. Во угостителско-туристичка струка:

– со четиригодишно образование:

 • угостителски техничар
 • хотелско-туристички техничар
 • угостителски техничар за рурален туризам

– со тригодишно образование:

 • келнер
 • готвач
 • слаткар

– со двегодишно образование:

 • собар/ка

2. Хемиско-технолошка струка (тригодишно образование):

 • пекар
 • месар

3. Во Спортската Aкадемија (четиригодишно образование):

 • спортска паралелка за фудбал
 • спортска паралелка за ракомет
 • спортска паралелка за кошарка