ПРОФЕСОРИ

р.бр. име и презиме на наставникот наставен предмет
1. Никола Николоски македонски јазик и литература
2. Мирјана Зафироска македонски јазик и литература
3. Перчо Божиноски македонски јазик и литература
4. Радивоја Раткушиноски македонски јазик и литература
5. Мира Петреска англиски јазик
6. Весна Ангелоска англиски јазик
7. Лепосава Ѓурчева-Биба англиски јазик
8. Маринела Радеска француски јазик
9. Анита Богданоска германски јазик
10. Ноче Угриноски историја, историја на Македонија, културно-историско наследство
11. Славко Даскаловски историја
12. Александар Трифуноски географија, туристичкa географија,
13. Босилка Вејланоска граѓанско образование
14. Тони Андрески спорт и спортски активности
15. Петар Серафимоски спорт и спортски активности
16. Димитрие Ристески ликовна уметност
17. Илија Стојаноски музичка култура
18. Костадинка Томаноска биологија, хигиена, хигиена на работење и екологија
19. Весна Димоска математика
20. Никола Илијев математика
21. Сања Митаноска информатика,информатички системи во угостителството и туризмот
22. Билјана Гајиќ природни реткости на РМ
23. Александра Николеска психологија, психологија со комуникации,психологија во туризмот,деловна комуникација
24. Војданка Димитриеска бизнис, менаџмент и бизнис, маркетинг
25. Елена Митреска агенциско работење,алтернативни форми на туризмот
26. Милена Илијевска хотелско работење,економија на туризмот
27. Јелиз Караман – Бешир практична настава, основи на угостителството и туризмот
28. Александар Котески храна и пијалоци, угостителско послужување
29. Лазо Дуноски готварство, економија на туризмот
30. Војо Ангеловски готварство со практична настава, практична настава
31. Блаже Јорданоски готварство со практична настава, основи на готварство, основи на угостителство и туристичко работење
32. Марија Ристеска практична настава, основи на угостителството и туризмот
33. Зоран Нанески угостителско послужување, култура на однесување, основи на угостителството и туризмот
34. Марија Ѓорѓиоска дефектолог

Comments are closed.