ПРОФЕСОРИ

р.бр. име и презиме на наставникот наставен предмет
1. Никола Николоски македонски јазик и литература
2. Мирјана Зафироска македонски јазик и литература
3. Перчо Божиновски македонски јазик и литература
4. Радивоја Раткушиноски македонски јазик и литература
5. Мира Петреска англиски јазик
6. Весна Ангелоска англиски јазик
7. Лепосава Ѓурчева-Биба англиски јазик
8. Маринела Радеска француски јазик
9. Анита Богданоска германски јазик
10. Ноче Угриноски историја, историја на Македонија, културно-историско наследство
11. Григор Ангеличин-Жура историја
12. Марјан Радески географија, туристичкa географија,
13. Босилка Вејланоска граѓанско образование
14. Тони Андрески спорт и спортски активности
15. Љубен Мешкоски спорт и спортски активности
16. Катерина Скрческа ликовна уметност
17. Славчо Ристески музичка култура
18. Костадинка Томаноска биологија, хигиена, хигиена на работење и екологија
19. Весна Димоска математика
20. Никола Илијев математика
21. Марина Кумбароска Белеска информатика
22. Ѓорѓи Богоески практична настава
23. Весна Спасеска психологија, психологија со комуникации
24. Војданка Димитриеска бизнис, менаџмент и бизнис, маркетинг
25. Елена Митреска агенциско работење
26. Раде Мијајлески хотелско работење
27. Јелиз Караман – Бешир практична настава, основи на угостителството и туризмот
28. Александар Котески храна и пијалоци, угостителско послужување
29. Лазо Дуноски готварство, економија на туризмот
30. Војо Ангеловски готварство со практична настава, практична настава
31. Блаже Јорданоски готварство со практична настава, основи на готварство, основи на угостителство и туристичко работење
32. Марија Ристеска практична настава, основи на угостителството и туризмот
33. Зоран Нанески угостителско послужување, култура на однесување, основи на угостителството и туризмот
34. Марија Смилески дефектолог