ПРОЕКТИ

 

  1.  Програма на Европската комисија наменета за образование, обука, млади и спорт „Еразмус плус 2014 -2020″
  2.  „Поттикнување на одржливи врски и развој на кластери во македонската туристичка индустрија, со цел стимулирање на економскиот раст”, имплементиран од Агенцијата за индустриски развој на Обединетите Нации (УНИДО)
  3.  „Проект за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО)“ – USAID
  4.  TOUR.REG, АВСТРИСКО СОЈУЗНО МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КULTUR KONTAKT AUSTRIA, ЦСОО
  5. „Проект за обуки за дефицитарни занимања“ – ЦСОО, АВРМ и UNDP
  6. ТВИНИНГ ПРОЕКТ „ПОДДРШКА НА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА”, КОМПОНЕНТА НА ИПА ИНСТРУМЕНТ (MK/2007/IB/SO/03), ФИНАНСИРАН ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА
  7. „Безбедни училишта”, МВР, Мисијата на ОБСЕ ВО Р. Македонија и Локалната самоуправа
  8. „Проект за интеграција на заштитата на животната средина во воспитно-образовниот процес”, преку соработка со МОН и ОХО-програмата за  интеграција на еколошкото образование во македонскиот образовен систем