РЕДОВНИ

Во учебната 2016/17 година воспитно-образовниот процес ќе го следат учениците распоредени во 30 паралелки по образовните профили:

  • келнер
  • готвач
  • угостителски техничар
  • угостителски техничар за рурален туризам
  • хотелско-туристички техничар
  • спортска паралелка за фудбал
  • спортска паралелка за ракомет
  • спортска паралелка за кошарка

 

Табеларен преглед на ученици и паралелки во учебната 2016/17 година

 

Р. бр. Образовен профил Прва Втора Трета Четврта ВКУПНО
Пар. Пар. Пар. Пар. Пар.
1. Келнер 1 1 1   3
2. Готвач 1 1 1   3
3. Угостителски  техничар 2 2 1  2 7
4. Хотелскотуристички техничар 1 2 2 2 7
5. ХТТ / УТРТ 1       1
6. Спортска паралелка за фудбал 1 1  1   3
7. Спортска паралелка за ракомет 1  1   2
8. Спортска паралелка за кошарка  1     1
ВКУПНО 7 9 7 4 30

 

 

 

Comments are closed.