ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ

Воннаставните активности претставуваат интегрално и мошне значајно подрачје во севкупната воспитно-образовна дејност на училиштето.

Училиштето планира и ќе реализира разновидни воннаставни активности што ги одразува потребите и интересите на учениците и служат за поддршка на нивниот личен и социјален развој, како што се на пр.:

 • слободни ученички активности;
 • ученички натпревари;
 • ученички екскурзии;
 • отворени денови на училиштето;
 • училишна заедница; и
 • oпштествено-корисна и хуманитарна работа.

При реализацијата на воннаставни активности училиштето ќе обезбеди услови и ќе настојува:

 • Вклучување на поголемиот број ученици барем во една воннаставна активност за поддршка на личниот и социјалниот развој, без оглед на нивниот пол, етничката припадност и социјалното потекло;
 • Вклучување на учениците со посебни образовни потреби и ученици од семејства со низок социо-економски статус во воннаставните активности;
 • Учениците да се вклучуваат во воннаставните активности по сопствен избор; и
 • Учениците да имаат клучна улога во изготвувањето на програмите за работа на воннаставните активности.

Слободни ученички активности

Низ секциите се создаваат претпоставки за индивидуализација на воспитно-образовниот процес, за задоволување и негување на индивидуалните интереси и способностите на учениците. Преку секциите се постигнуваат значајни воспитно-образовни резултати.

Задачите на секциите се:

 • Да се поттикнува и негува детската љубопитност, сознајните способности и креативноста на учениците;
 • Учениците да се воведуваат во задачи, кои бараат поголема самостојност во нивното извршување;
 • Да се негува доследност и истрајност во извршувањето на ученичките обврски; и
 • Да се создаваат навики кај учениците за правилно и рационално користење на слободното време.

Секциите ќе се реализираат во слободното време на учениците и врз основа на соодветни програми.

Во рамките на ова воспитно-образовно подрачје во училиштето во оваа учебна година ќе работат разни секции, како на пр.. следните:

Табеларен преглед на секции во училиштето

Рб Ученичка секција Одговорен наставник
1. Млади хотелиери Јелиз Караман Бешир
2. Млади готвачи Милена Илиевска
3. Млади келнери Зоран Наневски
4. Литературна секција Радивое Раткушиноски
5. Јазична секција Мире Петреска, Анита Богданоска, Маринела Радеска
6. Еколошка секција Костадинка Томаноска
7. Информатичка секција Сања Митаноска
8. Млади спортисти Петар Серафимоски
Млади нутриционисти Марија Ристеска

 Екскурзии

Ученичките екскурзии се таков облик на воспитно-образовна работа преку кој учениците:

-се запознаваат со предметите и појавите во нивната природна средина и во нивните животни услови;

-ги прошируваат своите знаења, добиваат сознанија за одделни подрачја од животот и работата на луѓето;

-се запознаваат со природните убавини и со културно-историските знаменитости на поблиската и пошироката заедница;

Преку екскурзиите меѓу другото се формира позитивен однос кон природата и човековата околина, се зацврстува здравјето на учениците, што придонесува за нивниот правилен раст и развој, а се даваат широки можности и за социјализација на младата личност и за развивање позитивен однос кон трудот воопшто.

Во текот на оваа учебна година согласно Календарот за работа училиштето ќе организира:

 • две еднодневни ескурзии, есенска и пролетна, комбинирани со елементи на наставните и на екскурзиите со општ образовен карактер, на некои места во околината, кои имаат пошироко воспитно-образовно значење;
 • една повеќедневна ескурзија со општ воспитно-образовен карактер; Повеќедневната ескурзија ќе се реализира со ученици од втора и трета година (од незавршните години) согласно Правилникот, доколку постои интерес од учениците и нивните родители за организирање на истата и ќе се изведе на подолга релација, во траење од неколку дена.

Натпревари

Поаѓајќи од постигнатите резултати и вербата во потенцијалите на нашите ученици, се планира нашите ученици да земат активно учество, како и досега, на престојните гастро натпревари (во организација на АEHT, BAHA, во Република Словенија, Република Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Турција, Република Бугарија…..), спортски и др. натпревари, што ќе се организираат на локално, национално и интернационално ниво.

Отворени денови на училиштето

Во периодот април-мај 2022 година ќе се одржат отворени денови на училиштето, кога ќе се изврши презентација на училиштето пред учениците од основните училишта од градот и регионот. Во реализацијата на отворените денови на училиштето активно учество ќе земат поголем дел од наставниот кадар и учениците од сите години и профили, при што ќе ги презентираат стекнатите знаења и вештини од областа на готварското и слаткарското работење, барменството и фламбирањето јадења, пречекувањето гости, изработка на POWER POINT презентација, флаери, плакати и др..

Во истиот период ќе се изврши презентација на училиштето пред учениците од основните училишта во градот и пошироко во регионот: Струга, Ресен, Кичево, Дебар, Битола и др.. Во реализацијата на презентацијата активно учество ќе земат поголем дел од наставниот кадар и учениците од сите години и профили.

Comments are closed.