ВОНРЕДНИ

Вонредни ученици се лица кои образованието го стекнуваат со самообразование, по пат на полагање на испити за одреден план и програма во средното училиште. Во нашето училиште се верифицирани три степени на образование: III, IV и V степен.

УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

Како вонреден ученик може да се запише лице кое исполнува еден од следните услови:

• да е постар од 17 години;

• да е на боледување подолг период;

• да е во работен однос;

• во други случаи утврдени со статутот на средното училиште.

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ

Полагањето на испитите за вонредните ученици се организира во 10 испитни сесии за вонредните ученици и тоа во следните месеци: септември, октомври, ноември, декември, февруари, март, април, мај, јуни, август. Кандидатите во текот на една сесија можат да пријават и полагаат максимум по 3 предмети. Додека не завршат со полагање од една наставна година не можат да пријават и полагаат од друга наставна година. На почетокот на секој месец кога се полагаат вонредни испити се објавува распоред за полагање на вонредните испити кој ќе биде истакнат на огласна табла и објавен на веб-страницата на училиштето. Пријавувањето се врши најмалку 5 дена пред отпочнувањето на полагањето на испитите. Пријавувањето на испитите се врши во административната служба во училиштето по претходно извршена уплата за предметите и административна такса, со пополнување на молба и записници за испитите кои кандидатот планира да ги полага.

Сесија – април 2017г.

Пријавувањето во септемврискиот рок е од 8.5.2017 до 12.5.2017г.

понеделник 15.5.2017 г. во 12:50 ч.                                                                                                              1. Граѓанско образование 2. Маркетинг 3. Ликовна ументност 4. Бизнис 5. Менаџмент и Бизнис 6. Хотелско работење 7.  Информатика

вторник 16.5.2017 г. во 12:50 ч.                                                                                                                    1. Спорт и спортски активности 2. Агенциско работење 3. Економија на туризмот 4. Основи на тотварство 5. Готварство 6. Готвраство со практична настава

среда 17.5.2017 г. во 12:50 ч.                                                                                                                          1. Историја 2. Историја на Македонија 3. Културно-историско наследство 4. Географија 5. Математика 6. Психологија 7. Психологија со комуникации 8. Туристичка географија

четврток 18.5.2017 г. во 12:50 ч.                                                                                                                    1. Македонски јазик и литература (12:оо ч.) 2. Основи на угостителството и туризам 3. Основи на угостителското и туристичкото работење 4. Култура на однесување 5. Музичка култура

петок 19.5.2017 г. во 12:50 ч.                                                                                                                         1. Англиски јазик (12:00 ч.) 2. Француски јазик 3. Германски јазик 4. Биологија 5. Хигиена 6. Хигиена и екологија 7. Угостителско послужување 8. Практична настава

 

 

 

Comments are closed.