НАСТАВНО ВРЕМЕ

Редовната настава во училиштето ќе се реализира во две смени, и тоа:

  • првата смена со учениците од I година; III-1 и III-2;
  • втората смена со учениците од II година; III-3, III-4,  III-5 и III-6 и цела IV година.

Наставното време во првата смена започнува во 07.30 часот, а во втората смена во 13.30 часот.

Наставниот час трае 45 минути.

Смените ќе се менуваат секои две недели.

Распоредот на наставното време е даден со следниот преглед:

 

Прва смена   Втора смена
Бр. на часот Времетраење на часот Бр. на часот Времетраење на часот
I 07.30 – 08.15 I 13.30 – 14.15
II 08.20 – 09.05 II 14.20 – 15.05
III 09.25 – 10.10 III 15.25 – 16.10
IV 10.15 – 11.00 IV 16.15 – 17.00
V 11.10 – 11.55 V 17.10 – 17.55
VI 12.00 – 12.45 VI 18.00 – 18.45
VII 12.50 – 13.35 VII 18.50 – 19.35