СТРУЧНИ АКТИВИ

Стручните активи ги сочинуваат професори што предаваат еден или повеќе предмети, кои се меѓусебно поврзани.

Во нашето училиште организирани сме по активи на следниот начин:

 

Р.бр. Стручен актив Претседател
1. Стручни предмети Војданка Димитриеска
2. Предмети од природно-математичко подрачје Елизабета Левеска
3. Предмети од општествено-културно подрачје Ноче Угриноски
4. Јазична група предмети Мирјана Зафироска

Comments are closed.