Набавка на „Избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.

Набавка на „Избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.

Одлука за јавна набавка

Оглас за потреба од набавка

Покана за поднесување понуда во постапка за набака до 1000 евра (член 40 од Законот за јавни набавки)