ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

Во Училиштето се реализираат наставни планови и програми за:

стручно образование на ученици од секторот угостителство и туризам, во следните квалификации:

Р.бр. Струка Образовен профил Времетраење на образованието
1. угостителство и туризам
 • готвач
 • келнер
три години
 • хотелско-туристички техничар
 • угостителски техничар
 • угостителски техничар за рурален туризам
 • хотелско-ресторански техничар
четири години
       

1. Во секторот угостителство и туриза:

– со четиригодишно образование:

 • угостителски техничар
 • хотелско-туристички техничар
 • угостителски техничар за рурален туризам
 • хотелско- ресторански техничар

– со тригодишно образование:

 • келнер
 • готвач