ЗОШТО НИЕ?

ДСУ РЦСОО „Ванчо Питошески“
се наоѓа во најубавиот дел од градот, покрај самиот брег на Охридското Езеро.

Наставата се изведува во современо опремени кабинети, современи училници опремени со комјутери и интернет за секое дете, пренесена преку современи наставни методи и средства од стручен наставен кадар кој претставува успешен спој на младост и искуство.

Покрај теоретската настава се изведува образовно-работна практика која опфаќа:

  • практична настава во училишни кабинети, феријална и професионална практика во угостителско-туристичките објекти.

Во склоп на училиштето се наоѓа ученичкиот дом и ресторан со сопствена кујна каде што сместувањето и исхраната за учениците во домот е бесплатно.

Учеството на учениците на меѓународни натпреаври е наш приоритет од каде што секогаш се враќаат освојувајќи едно од првите три места.

Нашите остварувања се достојни за почит, тие се наша гордост, обврска и поттик за нови успеси.

Училиштето е дел од Erasmus проектот, преку кој има размена на ученици со што ќе бидат во посета неколку месеци во Словенија, Турција, Шпанија и Белгија.

Покрај тоа одобрени се посебни стипендии за учениците од угостителско-туристичката струка, со тоа што секој ученик кој ги исполнува условите за добивање стипендија ќе биде корисник на парични средства во текот на целата година.

Нашата диполома е единствено меѓународно призната и верифицирана во земјите од Европската унија, САД, Канада и Австралија.

Според официјалните бројки од Агенцијата за вработување, кадрите кои најмногу недостасуваат на пазарот на трудот, се токму тие кои се создаваат во нашето училиште: келнери, готвачи, рецепционери,туристички агенти, туристички водичи, бармени, баристи и др.

Каков кадар ќе имаме во угостителството зависи понатаму каков туризам ќе имаме и како ќе го развиваме.

Угостителскот персонал е лицето на угостителскиот објект, на туристичкото место и на државата во целост.

Ако имаме стручен, образован, спремен и секако најважното насмевнат персонал ќе имаме среќни и задоволни гости.

Вистински центар за пример.

Придружи се каде што се образуваат квалификувани стручни кадри од областа на угостителството и туризмот како приоритетна стопанска гранка во развојот и афирмацијата како на Охрид така и на државата, каде што теоријата се преточува во практика, се негува толеранција и другарство, натпреварувачки дух и учество на многу државни и меѓународни натпревари, резултатите се видни и се остваруваат и најважното можност за вработување и отворање сопствен бизнис.

Правилниот избор е единствениот пат кон успехот.

Вашето образование е ваша иднина.

Добредојдени сте, да станете дел од нашиот тим!