РЕДОВНИ

Во учебната 2023/24 година воспитно-образовниот процес ќе го следат учениците распоредени во 19 паралелки по образовните профили:

  • келнер
  • готвач
  • угостителски техничар
  • угостителски техничар за рурален туризам
  • хотелско-туристички техничар
  • хотелско ресторански техничар

Табеларен преглед на ученици и паралелки во учебната 2023/24 година

Р. бр. Образовен профилПрва ВтораТрета Четврта ВКУПНО
Пар.Пар.Пар.Пар.Пар.
1.Келнер (дуална паралелка)11  2
2.Келнер  1 1
3.Готвач (дуална паралелка)11  2
4.Готвач  1 1
5.Угостителски техничар (дуална паралелка)1   1
6.Угостителски техничар 1  12
7.Угостителски техничат/Угостителски техничар за рурален туризам   1 1
8.Угостителски техничар за рурален туризам (дуална паралелка)1 1  2
9.Угостителски техничар за рурален туризам11
10. Хотелско- туристички техничар (дуална паралелка)112
11.Хотелско- туристички техничар112
12.Хотелско- ресторански техничар
(дуална паралелка)
112
ВКУПНО664319