НАСТАВНО ВРЕМЕ

Редовната настава во училиштето ќе се реализира во две смени, и тоа:

  • првата смена со учениците од I година; II-1 и II-2;III-1 и III-2
  • втората смена со учениците од II-3 и II-4 година; III-3, III-4,  III-5 и цела IV година.

Наставното време во првата смена започнува во 07.30 часот, а во втората смена во 13.30 часот.

Наставниот час трае 45 минути.

Смените ќе се менуваат секои две недели.

Распоредот на наставното време е даден со следниот преглед:

Прва смена   Втора смена
Бр. на часот Времетраење на часот Бр. на часот Времетраење на часот
I 07.30 – 08.15 I 13.30 – 14.15
II 08.20 – 09.05 II 14.20 – 15.05
III 09.20 – 10.05 III 15.20 – 16.05
IV 10.10 – 10.55 IV 16.10 – 16.55
V 11.05 – 11.45 V 17.05 – 17.45
VI 11.50 – 12.30 VI 17.50 – 18.30
VII 12.35 – 13.15 VII 18.35 – 19.15