ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Како посебен наставен предмет или како практични вежби по одделни стручни предмети се реализира практичната настава,

паралелно со стручно-теоретската настава и има за цел практично да ги оспособи учениците за извршување определени работи и работни задачи.

Истата ќе се реализира во соодветни кабинети/работилници и во објектите на социјалните партнери-работодавачите.