ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА

Феријалнатата практика ќе се реализира соглано

„ВОДИЧОТ за угостителско-туристичките училишта и фирмите за зголемување на квалитетот на феријалната практика”,

изготвен од Kultur Kontakt Austria, МОН и ЦСОО.

Феријалнатата практика ќе се реализира по завршувањето на наставната година за време на летниот одмор на учениците

во објектите на социјалните партнери-работодавачите, во траење од 20 дена.