ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА

Професионална практика ќе се организира за учениците од завршните класови од образовните профили:

  • келнер и готвач, во објектите на социјалните партнери-работодавачите, во траење од 10 дена.

Потребите во угостителството и туризмот налагаат професионалната пракса да се организира во два дела, и тоа:

  • првиот дел ќе се организира за време на новогодишните празници,
  • вториот дел за време на првомајските празници.